Säännöt

 

 Orionin Ylemmät Toimihenkilöt OYT ry

Säännöt 26.10.2017


Linkki sääntödokumenttiin (PDF).
 

Orionin Ylemmät Toimihenkilöt OYT ry – säännöt

Hyväksytty toisessa yhdistyksen kokouksen käsittelyssä 15.6.2017, rekisteröity PRH:ssa 26.10.2017

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Orionin Ylemmät Toimihenkilöt OYT ry josta käytetään epävirallista lyhennettä OYT, ja sen kotipaikka on Espoo.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä työsuhteeseen kuuluvia ynnä muita ammatillisia sekä yhteiskunnallisia, oikeudellisia ja sivistyksellisiä etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

- tukee jäseniään työsuhteesta johtuvien oikeudellisten, sosiaalisten ja palkkauksellisten etujen turvaamisessa ja kehittämisessä sekä solmii näitä tarkoittavia sopimuksia jäsentensä edustajana;

- harjoittaa tarkoituksensa mukaista ammatillista ja työmarkkinallista valistus-, tiedotus- , tutkimus- ja koulutustoimintaa;

- pyrkii paikalliseen yhteistyöhön muiden henkilöstöryhmien kanssa ja käy yhteistyössä näiden kanssa neuvotteluja työnantajan kanssa jäsentensä palkkaukseen ja muihin työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä;

- on yhteydessä niihin työmarkkinajärjestöihin, joihin sen jäsenet kuuluvat, pitäen ne tietoisena työsuhteisiin liittyvien sopimusten tekemistä tai muuttamista koskevien neuvottelujen yleisestä kulusta ja antaen etukäteen tietoja sellaisista asioista, joilla voi olla merkitystä näille työmarkkinajärjestöille;

- pitää yllä yhteyksiä muihin tarpeellisiin tahoihin tarkoituksensa edistämiseksi

- ilmoittaa työmarkkinajärjestöille, joihin sen jäsenet kuuluvat, mahdollisista ammattikunnan työsuhteisiin liittyvistä epäkohdista, joita yhdistys ei omin voimin ole kyennyt poistamaan;

- suorittaa mahdollisuuksiensa mukaan niiden työmarkkinajärjestöjen, joihin sen jäsenet kuuluvat, antamat tehtävät, kuten palkkatilastojen keruu, mielipidetiedustelu ja muut vastaavanlaiset tehtävät;

- tarkoituksiensa saavuttamiseksi yhdistys voi käyttää työtaistelutoimenpiteitä.

Yhdistys on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n yritysyhdistys.

Yhdistys voi muodostaa alueellisia tai alakohtaisia rekisteröimättömiä osastoja, joiden säännöt yhdistyksen hallitus hyväksyy.

Yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuilla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää huvi- ja virkistystilaisuuksia, voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja arvopapereita sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys ei ole toiminnassaan puoluepoliittinen.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä sen tarkoitusperiä palveleviin järjestöihin.

3 § YHDISTYKSEN JÄSENET

Hallitus voi hakemuksesta hyväksyä yhdistyksen jäseneksi jokaisen Orion Oyj:n tai sen seuraajan, tytär- tai osakkuusyhtiön suomalaisessa toimipisteessä palveluksessa olevan henkilön

- joka toimii ylemmän toimihenkilön tehtävässä tai

- joka on suorittanut ammattikorkeakoulu-, yliopisto- tai korkeakoulututkinnon ja on järjestäytynyt Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN ry:n jäsenjärjestöön tai

- jonka hallitus erityisistä syistä hyväksyy yhdistyksen jäseneksi

Kunniajäseneksi voidaan kutsua Orion Oyj:n tai sen seuraajan, tytär- tai osakkuusyhtiön suomalaisessa toimipisteessä palveluksessa oleva henkilö, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksen pohjalta.

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jos jäsen eroaa 3 § kohdassa tarkoitetun yrityksen palveluksesta, hän voi olla yhdistyksen jäsenenä enintään eroamisvuoden loppuun, jonka jälkeen hallitus erottaa hänet.

Jos jäsen irtisanotaan 3 § kohdassa tarkoitetun yrityksen palveluksesta, tulee hallituksen pyydettäessä tutkia asia ja tarvittaessa huolehtia jäsenen eduista. Tällöin hän pysyy yhdistyksen jäsenenä hänen asiansa hoitamisen vaatiman ajan. Ellei asiaa pyydetä tutkimaan, erottaa hallitus hänet viimeistään irtisanomisvuoden lopussa.

5 § JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Liittyessään yhdistykseen tai hallituksen päättäessä muulloinkin jäsenen tulee antaa yhdistykselle tieto siitä, mihin liittoon hän on järjestäytynyt sekä henkilö-, tilasto-, ym. yhdistyksen toiminnassaan tarvitsemia tietoja.

Jäsenen velvollisuus on ilmoittaa yhdistykselle hoitamansa toimen laadussa tapahtuneet muutokset sekä posti- ja sähköpostiosoitteensa.

6 § JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous ottaen siinä huomioon yhdistyksen muiden järjestöjen jäsenyydestä johtuvat jäsenmaksut.

Jäsenmaksu peritään hallituksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen kokous voi erityisestä syystä ja hallituksen ehdotuksesta päättää kannettavaksi jäseniltä yhdistyksen toiminnan hyväksi ylimääräisen jäsenmaksun.

7 § MAKSUVAPAUS

Taloudellisten vaikeuksien, lomauttamisen, sairauden, opiskelun, perhevapaiden tai asevelvollisuuden takia voi hallitus pyynnöstä antaa jäsenelle jäsenmaksuvapauden enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Kunniajäseneksi kutsuttu henkilö on jäsenmaksuvelvollisuudesta vapaa.

8 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, 2 - 9 varsinaista jäsentä sekä 0 - 4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

10 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille henkilökohtaisesti posti- tai sähköpostiosoitteeseen lähetettävällä kirjallisella ilmoituksella tai kaikille työpaikoille jaettavalla ilmoitustauluille kiinnitettävällä kirjallisella kutsulla tai yhdistyksen www-sivuilla julkaistulla ilmoituksella.

13 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.