ORIONIN YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT OYT

PERUSTAVAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
 

Aika: 10.12.1996 klo 16.10 - 18.10
Paikka:  Orion-yhtymä Oy:n toimintakeskus, auditorio
 

1. Kokouksen avaus

Pekka Mäkinen avasi kokouksen klo 16.10 ja laittoi kiertämään osanottajaluettelon.
Listaan nimensä kirjoittaneet Orionilla työskentelevät henkilöt, joiden
jäsenkelpoisuuden yhdistyksen hallitus myöhemmin toteaa ovat yhdistyksen
perustajajäseniä. Pekka Mäkinen esitteli lyhyesti yritysyhdistyksen perustamisen
vaiheet ennen perustavaa kokousta (Liite 1: kopio esitetystä kalvosta).
 

2.Kokouksen virkailijoiden vaali

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Mäkinen, sihteeriksi Sirpa Pelttari ja
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Marja Ritala ja Kauko Tiainen.
 

3.Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
 

4.Yhdistyksen perustamisen tarpeellisuus

Koollekutsujien puheenvuoron piti Olli Piironen (Liite 2: kopiot esitetyistä kalvoista).
Yhdistyksen toiminta-alue tulee olemaan koko maa ja jäseniä voivat olla kaikki
Orionin ylemmät toimihenkilöt. Ylemmät toimihenkilöt ovat Orionilla epäyhtenäinen
ryhmä (eri toimialat, tehtävät ja koulutus). Kaikilla paikkakunnilla ei ole YT- ja/tai
YTN-edustajaa. Yritysyhdistystä tarvitaan ajamaan yhteisiä asioita, joita ovat mm.
palkkapolitiikka, työaikalain tulkinnat ja matkustusohjesääntö.

Orion-yhtymän johdon puheenvuoron esitti henkilöstöjohtaja Matti Kuula.
AKAVAlaiset ovat hajanainen ryhmä, mikä on työmarkkinakäytännön kannalta
huono asia. Keskustelufoorumia, yritysyhdistystä tervehditään työantajan puolelta
ilolla. Työnantaja on valmis kehittämään yhteistyötä, joka muotoutuu matkan
varrella. Ajan henki nähdään jatkossa.

AKAVAlaisista liitoista paikalla olivat neuvotteleva pääsihteeri Matti Orkovaara
Farmasialiitosta, neuvottelupäällikko Sture Fjäder Ekonomiliitosta
(SEFE),järjestösihteeri Irmeli Puntari Kemistiliitosta (SKEM) ja Insinööriliitosta Olli
Pulkkinen, joka esitti YTN:n puheenvuoron. Esittelyjensä yhteydessä liittojen
edustajat toivat julki tyytyväisyytensä yritysyhdistyksen perustamisen johdosta.
Yhdistyksestä tulee olemaan hyötyä kaikille osapuolille, niin Orionin
ylemmilletoimihenkilöille, työnantajalle kuin YTN:llekin. Mainituista liitoista
Farmasialiitto ei ole YTN:n jäsen, mutta Farmasialiiton ja SKEMin solmiman nk.
Lääketeollisuuskartellin kautta Kemistiliitto hoitaa myös Farmasialiiton asiat
YTN:ssä. Olli Pulkkinen käsitteli puheenvuorossaan (Liite 3: esitettyjen kalvojen
kopiot) työsopimusta, työehtosopimusta ja yhteyshenkilön valintaa. YTN:n kannalta
olisi ihanteellista, jos kaikki yritysyhdistyksen jäsenet olisivat järjestäytyneitä
liittoihin.
 

5.Yhdistyksen perustamisesta päättäminen

Päätettiin perustaa Orionin Ylemmät Toimihenkilöt OYT.
 

6.Yhdistyksen sääntöjen hyväksyminen

Sääntöesitys (Liite 4) hyväksyttiin kohtiin 8 ja 16 tehtyjen pienten muutosten jälkeen.
Muutoksia edelsi vilkas keskustelu. Kohdassa 8 tehdyissä muutoksissa hallituksen
jäsenet ja varajäsenet valitaan yhden kalenterivuoden sijasta kahdeksi
kalenterivuodeksi siten, että enintään puolet hallituksen jäsenistä vaihtuu. Tällä
turvataan toiminnan jatkuvuus.

Kohdassa 16 YTN-yhteyshenkilön sijasta valitaan YTN-yhteyshenkilöt. Tämä on
hyvä asia esimerkiksi organisaatiomuutosten yhteydessä, koska Orion-konsernissa
on hajautettu henkilöstöhallinto. Neuvottelijaksi voidaan valita kussakin tapauksessa
paras yhteyshenkilö. Jos halutaan voidaan sääntömuutoksesta huolimatta valita
vain yksi yhteyshenkilö, joka edustaa ylempiä toimihenkilöitä konserniin päin.
Yhdistyksen kokous voi myös valita neuvottelijaksi hallituksen puheenjohtajan ja
todeta eri yksiköiden YTN/YT-yhteyshenkilöiden valinnat. Yhdistyksen yksi tehtävä
on pitää huolta siitä, että kaikille paikkakunnille valitaan yhteyshenkilöt.

Perustavan kokouksen hyväksymät säännöt ovat liitteenä 5.
 

7.Yhdistyksen rekisteröimisestä päättäminen

Todettiin, että rekisteröidyllä yhdistyksellä on mahdollisuus solmia sopimuksia.
Päätettiin rekisteröidä Orionin Ylemmät Toimihenkilöt OYT. Valittava hallitus
velvoitettiin ryhtymään rekisteröimisen edellyttämiin toimenpiteisiin.
 

8.Yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen ja muiden sääntöjen määräämien toimihenkilöiden
valinta

Hyväksyttiin perustavaa kokousta valmistelleen työryhmän ehdotus, jonka mukaan
hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä ja näille
henkilökohtaiset varamiehet. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Mäkinen.
Hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet:

Aira Calonius, varajäsen Markku Laukkanen, Noiro, Espoo/Helsinki
Niilo Isomäki, varajäsen Teija Maronen, Oriola, Espoo
Hans Johansson, varajäsen Martti Rytkönen, Fermion, Espoo
Sirpa Pelttari, varajäsen Terhi Balk, Orion lääketeollisuus, Espoo
Leena Scheinin, varajäsen Pekka Malinen, Orion Diagnostica, Espoo
Kauko Tiainen, varajäsen Sakari Nyberg, Orion lääketeollisuus, Espoo
Timo Viitamaa, varajäsen Rauno Hämäläinen, Orion lääketeollisuus, Turku
 

9.Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajiksi valittiin Aimo Kangas (Soredex, Vallila) ja Marja Ritala (Orion
lääketeollisuus, Espoo).
 

10.Muista toimihenkilöistä ja toimikunnista päättäminen

Päätettiin, että muita toimihenkilöitä ja toimikuntia ei valita.
 

11. Jatko-organisoitumisesta päättäminen

Päätettiin, että yhdistys ei toistaiseksi järjestäydy edelleen. Asiaan palataan
myöhemmin.
 

12. Jäsenmaksun suuruus

Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20 mk vuodeksi 1997.
 

13.Muut kokouksen osanottajien esittämät asiat

Muita asioita ei ollut.
 

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10.
 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi Espoossa 19.12.1997
 
 

_____________________  _____________________
Pekka Mäkinen, pj.      Sirpa Pelttari, siht.

Pöytäkirjantarkastajat:

_____________________   ____________________
Marja Ritala   Kauko Tiainen